ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ระบบประปาพร้อมถังน้ำใต้ดินและหอสูง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 699000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :