ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

กว่าจะมาเป็น เยาวชนไกลกังวล ๒ เรืองรองผ่องสี TO BE NUMBER ONE

ยาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ปัจจุบันวัยรุ่นซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของชาติได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตและทรัพย์สินของสังคมส่วนรวมอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ

วัยรุ่นเป็นวัยที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะก้าวผ่านจากวัยเด็กไปสู่ผู้ใหญ่ต่อไป ทำให้บ้างครั้งความคิดเห็นที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นเองแตกต่างออกไปจากผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบแล้ว ในขณะเดียวกันวัยรุ่นก็ไม่ใช่เด็กอีกต่อไป สังคมลอบข้างล้วนแปรเปลี่ยนไป สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องแข่งขันกันทำให้ผู้ปกครองไม่มีเวลาอบรมและใกล้ชิดบุตรหลาน จนบางครั้งวัยรุ่นเกิดความรู้สึกสับสน ด้วยวัยที่ด้อยคุณวุฒิและอ่อนประสบการณ์ทำให้หาทางออกด้วยวิธีการที่ผิดในบางครั้ง

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ ได้ตระหนักถึงปัญหา และเห็นคุณค่าของการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาทุกด้านของวัยรุ่น ซึ่งเป็นประชากรส่วนมากของสถานศึกษาที่มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปีกล่าวคือ เป็นวันรุ่นอย่างแท้จริง เพื่อให้การดำเนินการการแก้ไขปัญหาของวัยรุ่น วัยเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็นการสนองต่อนโยบายระดับชาติ และด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงเห็นถึงปัญหา และต้องการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ จึงได้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ขึ้นครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีบุคลากรทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกส่วนเป็นแกนนำรุ่นแรก เพื่อเริ่มต้นการเป็นสถานศึกษาสีขาว ภายใต้คำขวัญ “มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา ปรารถนาภาวะผู้นำ ขจัดสิ้นปัญหายาเสพติด”

วิสัยทัศน์

          วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ เป็นสถานศึกษาผลิตเยาวชนคนคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี เยาวชน TO BE ขจัดสิ้นปัญหายาเสพติด

อัตลักษณ์

          ชมรม TO BE NUMNER ONE วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติf

ปรัชญา

          ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ

คำขวัญ

          มีความคิดสร้างสรรค์  มุ่งมั่นพัฒนา  ปรารถนาภาวะผู้นำ  ขจัดสิ้นปัญหายาเสพติด

เป้าหมาย

          กลุ่มเป้าหมายหลัก

                    1. วัยรุ่นและเยาวชนอายุ 6 – 24 ปี ห่างไกลยาเสพติด

                    2. เยาวชน และประชาชนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเสพ

          กลุ่มเป้าหมายรอง

                    ประชาชนทั่วไป

พันธกิจ

          1. เสริมสร้างพัฒนาภาคีเครือข่าย TO BE NUMBER ONE

          2. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนจัดกิจกรรมสร้างเสริมเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

          3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน

          4. ยอมรับเด็กและเยาวชนผู้มีปัญหาด้านยาเสพติดเท่าเทียมกับคนปกติทุกคน

วัตถุประสงค์ของชมรม

1. เพื่อสร้างกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ ให้กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่น และภาคภูมิใจในตนเอง

3. เพื่อสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ ให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการ สนับสนุนของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

4. เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับนักเรียน นักศึกษา ที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดี และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ทั้งในสถานศึกษา และในสังคม

5. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งขยายเครือข่ายไปยังสถานศึกษาอื่นๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


แผนพัฒนาและเส้นทางประกวด
ชมรม
TO BE NUMBER ONEวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒