ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
            สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
 


หลักสูตรที่เปิดสอน
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ เปิดสอน คือ
      1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดการเรียนการสอน 2 ประเภทวิชา ได้แก่
  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  สาขางานยานยนต์
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สาขางานโยธา สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประเภทวิชาคหกรรม
  สาขาการโรงแรม สาขาอาหารและโภชนการ

      2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดการเรียนการสอน  2  ประเภท ได้แก่
  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  สาขางานยานยนต์
สาขางานโยธา สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาการโรงแรม สาขาอาหารและโภชนการ