วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์พันธกิจ

ปรัชญาการจัดการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

            วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์สถานศึกษา                                                   อัตลักษณ์ผู้เรียน

ผู้นำการเรียนรู้วิชาชีพและงานบริการ                          ฝีมือเด่น ความรู้ดี  มีจิตอาสา

วิสัยทัศน์

ผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  ตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

   1.  ผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      1.1 พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้านความรู้ ทักษะและการประยุกต์ใช้  ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

    1.2 พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     1.3 พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

 2. พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เพื่อการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพ

2.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน

2.2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและส่งสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.3 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 บริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ

3.1 พัฒนาด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

3.2 ส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

3.3 เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ หรือการประกอบอาชีพอิสระ