ประวัติความเป็น
ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล๒จังหวัดเพชรบุรีจัดตั้งเมื่อวันที่17ธันวาคม2551สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตกำลังคน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านบริการธุรกิจการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส ให้เข้ามาศึกษาต่อแบบอยู่ประจำและนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่  มีพื้นที่ดำเนินการในปัจจุบันประมาณ 57 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 62 หมู่ 6 บ้านหนองจันทร์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-772461 โทรสาร032-772461

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมขยายโอกาสของการศึกษาให้กับนักเรียนด้อยโอกาสเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สายอาชีวศึกษา ตลอดระยะเวลากว่า 23 ปีที่วิทยาลัย-การอาชีพวังไกลกังวล ได้ปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียนวังไกลกังวล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยนายขวัญแก้ว  วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนมาโดยตลอด ท่านได้เห็นความแออัดของสถานที่ ความต้องการของผู้เรียนในสายอาชีพเพิ่มขึ้นในแต่ละปีมีผู้สมัครเรียนปีละ 1,800-2,000 คน แต่รับได้เพียง 750 คน วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นสถานที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ควรได้รับการขยายโอกาส ให้รับนักเรียนนักศึกษาและเปิดสอนวิชาชีพได้มากยิ่งขึ้น   ท่านจึงอนุญาตให้ใช้ที่ดิน ที่คุณปรียา ฉิมโฉม  ได้ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและทรงพระราชทานให้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองจันทร์ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่  27  ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา และดำริให้วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามแนว พระราชประสงค์ ด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงนี้จัดตั้งเป็น ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ทำหน้าที่เป็นเมืองหน้าด่านของเมืองหลวงอีกแห่งหนึ่งวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลจึงได้จัดทำโครงการหารายได้สร้างศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นที่ปรึกษาและได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระเครื่องบูชาชุดพระเบญจภาคีภ.ป.ร.เพื่อมอบให้กับผู้บริจาคทรัพย์สมทบทุนและนำรายได้ดังกล่าวมาจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีกประมาณ30 ไร่ รวมเป็น 57 ไร่เศษ

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551 นายขวัญแก้ว  วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้หารือร่วมกันกับ นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะที่ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมเยี่ยมชมการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลและมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและดูสถานที่ ณ บ้านหนองจันทร์ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จึงมีมติเห็นชอบตรงกันที่จะตั้งเป็นสถานศึกษาแห่งใหม่   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในมหามงคลสมัยแห่งการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีและทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยให้ชื่อว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวลโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรับนักเรียนที่ด้อยโอกาส เข้าศึกษาในสาขาธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาอื่นใน  ปีต่อไป เพื่อผลิตกำลังคนสนองความต้องการตลาดแรงงานด้านธุรกิจบริการในท้องถิ่นสร้างงานสร้างอาชีพโดยให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างจริงจังในฐานะภาคธุรกิจเป็นผู้ใช้แรงงาน นักเรียนที่รับเข้าศึกษาจะเป็นนักเรียนแบบอยู่ประจำส่วนหนึ่งและไปกลับส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการฝึกการประกอบอาชีพจริงในสถานประกอบการพร้อมกับการเรียนควบคู่กันไปวิทยาลัยฯแห่งนี้ก็เปรียบเสมือน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์สายอาชีวศึกษาซึ่งจะรับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์นักเรียนจากหน่วยงานต่างๆที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือซึ่งจะเป็นไปตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

 

สำหรับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

การจัดการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ มีการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ สนองความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น ในการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงภายในสถานศึกษาและการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการฝึกประสบการณ์ อีกทั้งมุ่งผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องตามปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

วิชาการเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

          แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ ระบบปกติและระบบทวิภาคี

พ.ศ. 2552  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

   ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม

พ.ศ. 2553  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว

พ.ศ. 2554  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พ.ศ. 2555  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. 2556  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม

พ.ศ. 2557  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ

พ.ศ. 2557  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ

พ.ศ. 2558  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี

พ.ศ. 2558  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี

พ.ศ. 2559  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานช่างก่อสร้าง

พ.ศ. 2560  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์

พ.ศ. 2561  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานช่างไฟฟ้า

และการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

พ.ศ. 2558  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม

พ.ศ. 2558  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.73 KB