ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
                    ระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม  ปวช. ปวส.1 ปวส.2 รวม ปวส. รวมทั้งสิ้น  
สาขาวิชา  
พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ                  
การบัญชี  ห้อง 1 19 29 15 63 13 10 23 86  
การบัญชี  ห้อง 2 - - - 0 4 1 5 5  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ห้อง 1 27 39 23 89 - - 0 89  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ห้อง 2 - - 15 15 - - 0 15  
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  ห้อง 1 - - - 0 17 21 38 38  
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  ห้อง 2 - - - 0 4 1 5 5  
รวม 46 68 53 167 38 33 71 238  
อุตสาหกรรม                  
ช่างยนต์  ห้อง 1 23 20 15 58 - - 0 58  
ช่างยนต์  ห้อง 2 22 20 14 56 - - 0 56  
ช่างไฟฟ้ากำลัง  ห้อง 1 26 24 22 72 3 8 11 83  
ช่างไฟฟ้ากำลัง  ห้อง 2 - - - 0 4 2 6 6  
ช่างก่อสร้าง 5 14 13 32 - - 0 32  
โยธา  ห้อง 1 - - - 0 5 1 6 6  
โยธา  ห้อง 2 - - - 0 5 5 10 10  
เทคนิคเครื่องกล  ห้อง 1 - - - 0 4 8 12 12  
เทคนิคเครื่องกล  ห้อง 2 - - - 0 1 5 6 6  
รวม 76 78 64 218 22 29 51 269  
คหกรรม                  
อาหารและโภชนาการ  ห้อง 1 19 17 23 59 17 8 25 84  
อาหารและโภชนาการ  ห้อง 2 - - 24 24 3 5 8 32  
รวม 19 17 47 83 20 13 33 116  
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                  
การโรงแรม  ห้อง 1 20 11 25 56 10 18 28 84  
การโรงแรม  ห้อง 2 - - 28 28 3 7 10 38  
การท่องเที่ยว 8 6 - 14 - - 0 14  
รวม 28 17 53 98 13 25 38 136  
ศิลปกรรม                
คอมพิวเตอร์กราฟิก 13 - - 13 - -   13
รวม 13 0 0 13       13
รวมทั้งสิ้น 182 180 217 579 93 100 193 772  
      รวมจำนวนนักเรียน นักศึกษา ทั้งสิ้น 814 คน      
ระดับ ปวช. (ทวิศึกษา)        
                    ระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม  ปวช. (ทวิศึกษา)
สาขาวิชา
พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ        
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รร.ห้วยทราย ฯ) 0 0 14 14
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รร.หนองชุมแสง ฯ) 0 0 9 9
รวม 0 0 23 23
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว        
การโรงแรม (รร.ราชประชา ฯ) 0 0 0 0
การโรงแรม (รร.หนองชุมแสง ฯ) 0 0 9 9
การโรงแรม (รร.ท่ายางวิทยา) 0 0 10 10
รวม 0 0 19 19
รวม ปวช. (ทวิศึกษา) ทั้งสิ้น 0 0 42 42
             
สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษา รายละเอียดังนี้   ปวช.  579 คน  
  ปวส. 193 คน          
            772 คน          
  ทวิศึกษา 42 คน        
รวมทั้งสิ้น จำนวน      814 คน