ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ มีเนื้อที่ประมาณ 57 ไร่  มีอาคารเรียน อาคารฝึกปฏิบัติการ อาคารชุดและบ้านพักครู มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทอาคาร

จำนวนหลัง

พื้นที่ใช้

สร้าง พ.ศ.

หมายเหตุ

1. อาคารเรียน

1.1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

1

-

2554

1.2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ

1

1,920

2560

2. อาคารประกอบการ

2.1 อาคารแฟลต นร. (ด้านหน้า)

1

-

2554

2.2 อาคารแฟลต นร. (ด้านหลัง)

1

-

2554

2.3 อาคารแฟลต ครู. (ด้านหลัง)

1

-

2554

2.4 อาคารเรียนนวด

1

-

2554

2.5 อาคารเรือนแถว 1

1

-

2554

2.6 อาคารเรือนแถว 2

1

-

2554

2.7 บ้านพักรอง

2

-

2554

2.8 โรงอาหาร

1

-

2556

2.9 ห้องน้ำข้างโรงอาหาร

1

-

2558

2.10 ห้องน้ำข้างอาคารเรียนนวด

1

-

2558

2.11 อาคารป้อมรักษาความปลอดภัย

1

-

2558

2.12 อาคารแฟลต 4 หน่วย 4 ชั้น

1

164

2560

2.13 อาคารโรงฝึกงาน

1

4,000

2560

2.14 อาคารศูนย์วิทยบริการ

1

1,088

2560

2.15 อาคารโดมกีฬาเอนกประสงค์

1

1,920

2561

2.16 อาคารโรงอาหาร

1

-

2667

รวม

19

9,092Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 239.37 KB