ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 1999000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก