ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ปรับปรุงห้องประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 500000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ปรับปรุงห้องประชุม