ข้อมูลบุคคลากร
ข้อมูลบุคคลากร

สรุปข้อมูลบุคลากร 2564

บุคลากร

ชาย

หญิง

ครูผู้ช่วย

คศ.1

คศ.2

คศ.3

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ต่ำกว่าปริญญาตรี

1.ผู้บริหาร

3

-

-

1

2

-

3

-

2.ข้าราชการครู

1

3

5

2

2

3

1

-

3.ครูจ้างสอน

8

12

-

-

-

-

17

3

-

-

4.พนักงานราชการ

-

5

-

-

-

-

2

2

-

5.ครูต่างประเทศ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.ลูกจ้างประจำ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.ลูกจ้างชั่วคราว

2

7

-

-

-

-

6

-

-

3

รวม

13

26

2

3

1

28

7

1

3