ข้อมูลเศรฐกิจและสังคม
ข้อมูลเศรฐกิจและสังคม
สภาพเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี
สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการค้าปลีกและค้าส่ง  รองลงมาได้แก่ ภาคบริการการเกษตรกรรม การคมนาคมและการขนส่ง การอุตสาหกรรม การก่อสร้างและอื่นๆ จากรายงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี 2544 จังหวัดเพชรบุรีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (G.P.P) ณ ราคาตลาด 22,519 ล้านบาท ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาการค้าส่งและค้าปลีก มูลค่า 4,821 ล้านบาท สาขาการบริการ 3,476 ล้านบาท สาขาเกษตรกรรม 3,106 ล้านบาท สาขาอุตสาหกรรม 2,832 ล้านบาท สาขาการคมนาคมและการขนส่ง 2,395 ล้านบาทรายได้ประชากร จำนวน 51,522 บาท/คน/ปี  
จังหวัดเพชบุรี  มีศักยภาพทั้งด้านการท่องเที่ยวสูง  ทั้งในลักษณะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ  การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2545 – 2549) มียุทธศาสตร์  ที่จะให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและทางทะเลในภาคตะวันตกจึงเป็นภาคการผลิตที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดเพชรบุร แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเช่น หาดชะอำ  พระนครคีรี
จังหวัดเพชบุรี  เป็นที่รู้จังของคนทั่วไปว่า เป็นเมืองแห่งขนมหวานทีมีรสอร่อย  ขนมหม้อแกงเมืองเพชร จึงเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป  ใครผ่านมาเพชรบุรีต้องแวะซื้อเป็นของฝาก  ขนมเมืองเพชรจึงเป็นผลผลิตที่ทำรายได้ให้กับจังหวัดเพชรบุรีสูงอย่างต่อเนื่อง