ภาพกิจกรรม
จัดการทดสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 21  มกราคม 2566 
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ ได้รับมอบหมายจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ ให้เป็นศูนย์จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (Vocational National Educational Test:V-NET)  ของจังหวัดเพชรบุรี ด้วยระบบดิจิทัล  ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.กมลวรรณ  เชาว์ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒  พร้อมด้วยนายสมพงศ์  กาศเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นคณะกรรมกาดำเนินการทดสอบฯ เพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ทั้งนี้มีนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เข้าร่วมการทดสอบดังกล่าว  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2566,09:48   อ่าน 18 ครั้ง